FORENINGEN » Vedtægter

Vedtægter for Lichen Sclerosus Foreningen

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Lichen Sclerosus Foreningen”.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemkommune.

§ 2 Forenings formål

Stk. 1: Foreningens formål er at varetage fælles interesser for Lichen Sclerosus patienter, herunder

 • At samle oplysninger omkring sygdommen Lichen Sclerosus som f.eks. nyeste videnskabelige forskning, sygdommens årsager, symptomer, diagnose, behandlingsmuligheder og følgevirkninger og gøre denne viden tilgængelig for patienter, deres pårørende og andre interesserede 
 • At støtte og vejlede patienter og deres pårørende
 • At udbrede kendskabet til sygdommen og skabe et netværk for erfaringsudveksling
 • At understøtte forskning med viden og samarbejde som professionel sparringspartner.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Som medlem af Lichen Sclerosus Foreningen kan optages enkeltpersoner.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved at sende en mail herom til kassereren. Man kan først deltage på foreningens informationsmøder, når man har betalt kontingent.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved at sende en mail herom til kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent ved indmeldelse og derefter årligt på den af bestyrelsen vedtagne betalingsdato.

Stk. 5. Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes af formanden ved mail til samtlige medlemmer samt annoncering på foreningens hjemmeside www.lichensclerosus.dk senest 3 uger før.

Stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Årsregnskabet forelægges til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (formand og 1. bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, næstformand og kasserer og 2. bestyrelsesmedlem er på valg i lige år)
 • Valg af eventuelle suppleanter (1-2 stykker)
 • Eventuelle forslag
 • Eventuelt

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen via mail. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 7: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 3 medlemmer max. 5. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og 2. bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december, dog 1. år fra stiftelsen af foreningen og frem til kalenderårets udgang. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk. 2: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3: Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt intern revisor en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

§ 8 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget om vedtægtsændringer.

Stk. 2: Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. april 2010 og revideret på generalforsamling d. 5. november 2016, 4. september 2021, 25. marts 2023 og 13. april 2024.